BAŞVURU FORMU

 

  BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ
  ADI SOYADI                                                           
  TELEFON NUMARASI 
  E-POSTA: 
  ADRES: 

 

Şirket ile ilişkinizi belirtiniz;

☐ Müşteri
☐ Eski Çalışan (Çalışma Yılları Tarih Aralığı: ……………………………………………..)
☐ Personel
☐ İş Ortağı/Danışman/Çözüm Ortağı
☐ Özgeçmiş Paylaşılan veya Mülakat İş Başvurusu ☐ Diğer 

Başvurunuzdaki KVKK 11. Maddesi kapsamındaki talebinizi açık ve anlaşılır şekilde detaylı olarak yazınız;

KVK Kanunun 11. maddesi ;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvurunuza hangi yolla dönüş yapılmasını talep ettiğinizi belirtiniz;

☐ Adresime posta ile gönderilsin.

☐ E-posta adresime gönderilsin.

☐ Elden teslim alacağım.

 

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar. İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim


Başvuru Sahibi :
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

KVKK - Başvuru Formu’nu İndirmek İçin Tıklayınız (format PDF)  

KVKK - AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI